1. مهدی جهانگرد , محمدعلی پیرایش , ابوالفضل محمدزاده مقدم , پیش بینی زمان سفر در شبکه با استفاده از سری زمانی (مطالعه ی موردی: ناحیه1مشهد) , جاده , دوره ( ۲۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۷, صفحه ۲۰۹-۲۱۸
  2. رؤیا داودی , فرزاد دهقانیان , محمدعلی پیرایش , تخصیص بهینه خودروهای خدمات اضطراری با در نظرگرفتن تقاضای گروهی , مهندسی حمل و نقل , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹, صفحه ۳۱-۴۴
  3. امیر حاجی میرزاجان , محمدعلی پیرایش , فرزاد دهقانیان , ارائه یک مدل برنامه ریزی زنجیره تأمین برای محصولات زراعی فساد‌پذیر , مدیریت تولید و عملیات , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳, صفحه ۳۵-۶۰
  4. حمیدرضا بهنود , محمدعلی پیرایش , اسماعیل آیتی , ایجاد سیستم پشتیبانی از تصمیم فازی در مدیریت و برنامه ریزی اقدامات ایمن سازی راه , مهندسی حمل و نقل , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲, صفحه ۱۸۳-۲۰۰
  5. محمدعلی پیرایش , رضا جوانشیر , ارائه سیاست های تامین موجودی و تعیین وسیله حمل بهینه و اندازه بهینه سفارش در شرایط بحرانی , مدیریت تولید و عملیات , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲, صفحه ۵۵-۷۲
  6. حمیدرضا بهنود , اسماعیل آیتی , محمدعلی پیرایش , تحلیل عملکرد، الگوگذاری و تعیین اهداف ایمنی راه با استفاده از تحلیل پوششی داده ها , مهندسی حمل و نقل , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶, صفحه ۳۰۳-۳۱۳
  7. علی اصغر صادقی , اسماعیل آیتی , محمدعلی پیرایش , شناسایی و اولویت بندی قطعات حادثه خیز راه با رویکرد قطعه بندی مسیر و تحلیل پوششی داده ها , مهندسی حمل و نقل , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹, صفحه ۵۵-۶۸
  8. محمدعلی پیرایش , محمد دانشور کاخکی , اندازه گیری میزان تاثیر فرایندها و پروژه های یک شرکت بر شاخص رضایت مشتری , پژوهش و توسعه فناوری-دانش و فناوری , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲, صفحه ۱۴۵-۱۷۰